ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔ0Σ

ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Νέα - Ανακοινώσεις

Όροι διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια θερινών στολών προσωπικού υπεραστικού ΚΤΕΛ Φθιώτιδας Α.Ε.

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 1569/20-03-2019

Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Φθιώτιδας ΑΕ διενεργεί ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 180 περίπου ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ για το έτος 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΠΔ 246/2006 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παράγ. β της Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ της 22-2-2007.

     Η κάθε στολή περιλαμβάνει:

     1. Δύο (2) παντελόνια χρώματος Μπλε σκούρο ποιότητας 55% πολυέστερ και 45% έριον  περίπου

     2. Δύο (2) πουκάμισα χρώματος Σιέλ ποιότητας 60% βαμβακερό και 40% πολυέστερ περίπου

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι της 12ης μεσημβρινής ώρας της Παρασκευής   29/03/2019 και επί της οδού Ταϋγέτου, στα γραφεία του ΚΤΕΛ (γραμματεία). Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στο ΚΤΕΛ το φάκελο της προσφοράς τους που θα συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Στον φάκελο των δικαιολογητικών θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς έγγραφα:

    1. Μία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας περί καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000,00) για όλα τα παραπάνω είδη ένδυσης

    2. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι αποδέχεται όλους τους όρους της προκήρυξης

    3. Δείγματα των αντίστοιχων υφασμάτων και με τις ενδείξεις (εργοστάσιο κατασκευής – ποιότητα – τύπος – περιεκτικότητα κλπ που θα φαίνονται και επί του υφάσματος)

 

Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται από το δείγμα της όπως ανωτέρω θα απορρίπτεται.

Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα υπάρχει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται το ποσό της προσφοράς, ήτοι η αξία εκάστου είδους όπως αυτά αναφέρονται στον διαγωνισμό. Επίσης, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφονται τιμές για φουλάρια (για τις γυναίκες εργαζόμενες) και τιμές πουκαμίσου ή μπλούζας τύπου “polo” με κέντημα το λογότυπο του ΚΤΕΛ στο σημείο της τσέπης.

Στολή που δεν θα είναι σύμφωνη με τη συμφωνηθείσα – περιγραφείσα ελάχιστη ποιότητα ή αδιάφορη από τα ληφθέντα μέτρα του καθενός από το προσωπικό θα αντικαθίσταται από τον μειοδότη χωρίς άλλη διαδικασία με άλλη στολή. 

Ο μειοδότης θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο της ποσότητας των ειδών εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών, στις εγκαταστάσεις του νέου σταθμού υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ν. Φθιώτιδας, οδός Ταϋγέτου, Λαμία. Πέρα από την ημερομηνία αυτή καθορίζεται ποινική ρήτρα σε βάρος του μειοδότη ύψους ευρώ διακόσια (€ 200,00) για κάθε μέρα καθυστέρησης και εκπίπτεται από το ποσό της κατατεθειμένης στο ΚΤΕΛ εγγυητικής επιστολής. 

Το Δ.Σ. του ΚΤΕΛ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναβάλει, ακυρώσει και τροποποιήσει τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της παρούσης διακήρυξης ή να κηρύξει τον διαγωνισμό άγονο και να αποκλείσει μετέχοντες από την διαδικασία, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο πριν την υπογραφή της σύμβασης και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή και τρίτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Διαβάστε επίσης Περισσότερες πληροφορίες