Preloader

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α.Ε.

Με την παράδοση των αντικειμένων για μεταφορά μέσω του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φθιώτιδος Α.Ε., ο αποστολέας αποδέχεται τους όρους σύμβασης μεταφοράς, που αναφέρονται πιο κάτω. Κανείς από τους υπαλλήλους, πράκτορες, αντιπροσώπους, οδηγούς του «Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φθιώτιδος Α.Ε.» ή ο αποστολέας δεν έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να καταργήσει τους όρους αυτής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 1.
Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Φθιώτιδος Α.Ε. αναλαμβάνει την μεταφορά των αντικειμένων σύμφωνα με τους κανονισμούς του, σε συνδιασμό με τον τιμοκατάλογό του και μόνο για προορισμούς στους οποίους υπάρχουν δρομολόγια των λεωφορείων του βάση του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Μεταφορών πίνακα δρομολογίων του.

ΑΡΘΡΟ 2.
Η απόδειξη μεταφοράς ασυνοδεύτου του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φθιώτιδος Α.Ε. είναι έγγραφο μη διαπραγματεύσιμο. Ο αποστολέας δέχεται ότι το έγγραφο συμπληρώθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΤΕΛ με υπόδειξη και για λογαριασμό του. Ο αποστολέας επίσης δηλώνει ότι είναι κύριος νομεύς, νόμιμος κάτοχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτούς των αντικειμένων που παραδόθηκαν για μεταφορά, καθώς επίσης ότι αποδέχεται τους όρους του «ΚΤΕΛ» τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον εντολοδόχο, κάτοχο του αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 3.
Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) τα αντικείμενα προς μεταφορά είναι σωστά συσκευασμένα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά τους. β) τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη είναι σωστά και ευδιάκριτα συμπληρωμένα τόσο επάνω στο αντικείμενο όσο και στην απόδειξη μεταφοράς.

ΑΡΘΡΟ 4.
Το «ΚΤΕΛ» δεν αναλαμβάνει για μεταφορά αντικείμενα που περιέχουν οποιεσδήποτε από τις πιο κάτω απαγορευμένες ύλες, ουσίες κλπ
α) εκρηκτικές ύλες, β) συμπιεσμένα αέρια, γ) εύφλεκτα υλικά, δ) διαβρωτικές ουσίες, ε) δηλητήρια στ) ραδιενεργά υλικά, ζ) ναρκωτικά, η) χρήματα ή/και χρηματικές αξίες (μετρητά, επιταγές, μετοχές κλπ), θ) αντικείμενα μεγάλης αξίας (κοσμήματα κλπ) ι) αντικείμενα που από τη φύση τους ή τη συσκευασία τους μπορούν να επιφέρουν ζημιά σε άλλα αντικείμενα ή αποσκευές ή στο μέσο μεταφοράς ή στο προσωπικό. Ο αποστολέας φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από την μεταφορά τέτοιων αντικειμένων.

ΑΡΘΡΟ 5.
Το «ΚΤΕΛ» έχει το δικαίωμα αλλά όχι και την υποχρέωση να ελέγξει, ακόμη και να ανοίξει το αντικείμενο που παραλαμβάνει για μεταφορά και αν διαπιστώσει ότι περιέχει απαγορευμένες ύλες ή ουσίες, να ζητήσει τη συνδρομή των αρμοδίων αρχών (αστυνομίας, εισαγγελίας κλπ) και να αρνηθεί την μεταφορά του.

ΑΡΘΡΟ 6.
Το «ΚΤΕΛ» δεν φέρει υποχρέωση ειδοποίησης του παραλήπτη, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώνεται από τον αποστολέα και σε περίπτωση που στον προορισμό δεν υπάρχει πρακτορείο ή αντιπρόσωπος του «ΚΤΕΛ», ο παραλήπτης θα πρέπει να περιμένει ο ίδιος την άφιξη του αντικειμένου, αλλιώς αυτό θα επιστρέφει στο κοντινότερο στο σημείο παράδοσης πρακτορείο ή αντιπρόσωπο.
Μετά την πάροδο 45 ημερών τα αντικείμενα χαρακτηρίζονται «απωλεσθέντα» όταν δεν παραλαμβάνονται και περιέχονται στην ιδιοκτησία του «ΚΤΕΛ». Τα αντικείμενα που η επίδοσή τους δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί και το περιεχόμενό τους υπόκειται σε σήψη ή βλάβη, έχει δικαίωμα να τα καταστρέψει χωρίς προειδοποίηση του δικαιούχου.

ΑΡΘΡΟ 7.
Εάν τα αντικείμενα ή μέρος αυτών απωλεσθούν ή υποστούν ζημιά ή το περιεχόμενό τους ολόκληρο ή μέρος αυτού χαθεί, ο αποστολέας δικαιούται αποζημίωση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πιο κάτω όρια:
Για απώλεια δεμάτων ή αντικειμένων το ποσό των € 60,00 (εξήντα ευρώ)
Για απώλεια φεκέλλου το ποσό των € 30,00 (τριάντα ευρώ)
Ο μέχρι των ανωτέρω ποσών υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση την αξία του αντικειμένου όπως αυτή εμφανίζεται στο τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς του. Πάντως, σε καμία περίπτωση η αποζημίωση που καταβάλλει το «ΚΤΕΛ» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πιο πάνω όρια

ΑΡΘΡΟ 8.
Η απαίτηση για καταβολή αποζημίωσης αντικειμένου που απωλέσθηκε ή υπέστη ζημία το περιεχόμενό του ολόκληρο ή μέρος αυτού, υποβάλλεται γραπτώς στην γραμματεία του «ΚΤΕΛ» εντός διαστήματος 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσής του για μεταφορά, μαζί με την προσκόμιση της απόδειξης μεταφοράς ασυνοδεύτου, αλλιώς κάθε σχετικό δικαίωμα παραγράφεται.

ΑΡΘΡΟ 10.
Το «ΚΤΕΛ» δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε υποχρεούται σε καμία αποζημίωση στις πιο κάτω περιπτώσεις:
α) απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από λάθος του αποστολέα ή παραλήπτη (κακή συσκευασία, λάθος δήλωση προορισμού, λάθος αναγραφή στοιχείων παραλήπτη) β) απώλεια ή ζημιά αντικειμένων που η μεταφορά τους απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης, γ) για διαφυγόντα κέρδη και αποθετική ζημιά λόγω καθυστέρησης παράδοσης του αντικειμένου, δ) για απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε ανωτέρα βία και προκαλούνται από γεγονότα που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή είναι εκτός ελέγχου του «ΚΤΕΛ» (πχ τροχαίο ατύχημα, καιρικές συνθήκες, πυρκαιά κλπ)

ΑΡΘΡΟ 10.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ αποστολέα και «ΚΤΕΛ», καταβάλλεται σε πρώτη φάση προσπάθεια επίλυσής της με διαπραγματεύσεις μεταξύ της διοίκησης του «ΚΤΕΛ» και του αποστολέα με βάση τους κανόνες καλής θέλησης. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλεως της Λαμίας, όπου και η έδρα του «ΚΤΕΛ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο